Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská akustická spoločnosť pri SAV,
OS technika znižovania hluku a kmitania,
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia,
OS akustiky a kmitania,
s Ústavom aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty,
Stavebnej fakulty STU a Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV

organizujú

XX. medzinárodný akustický seminár

v dňoch 25. až 26. mája 2015 v Kočovciach

PROGRAM AKUSTICKEJ KONFERENCIE

TÉMATICKÉ ZAMERANIE

• Hluk a kmitanie v technickej praxi •
• Znižovanie kmitania a hluku •
• Ochrana človeka pred hlukom a kmitaním •
• Seizmické pôsobenie na konštrukcie a okolie •
• Akustika prostredia •
• Meranie a hodnotenie hluku a kmitania •
● Materiály vo vibroakustike ●
Vítané sú aj príspevky z iných oblastí akustiky, vibroakustiky a elektroa-kustiky.

MIESTO KONANIA
Konferencia sa uskutoční v kongresovom centre Učebno-výcvikového zariadenia STU v Bratislave, Kočovce. Kočovce sa nachádzajú asi 7 km na východ od Nového Mesta nad Váhom na úpätí pohoria Považský Inovec v blízkosti hradu Beckov a kúpeľov Piešťany.

Jazyk:  Rokovací jazyk je slovenčina, čeština, angličtina, polština. 
Maximálna dĺžka príspevku: 4 alebo 6 strán (včítane obrázkov, tabuliek). Pri prekročení stanoveného počtu strán sa vložné za každú stranu zvyšuje o 5,- EUR. Vyžaduje sa párny počet strán. Vedecké príspevky sa recenzujú.

TERMÍNY

Prihláška s názvom príspevkom do 10. apríla 2015
Zaslanie príspevkov na publikovanie v zborníku do 11. mája 2015
na e-mail odborného garanta stanislav.ziaran@stuba.sk (alebo CD)
Úhrada vložného pre autorov: do 11. mája 2015
Prihláška bez príspevku na sekretariát do 18. mája 2015

ODBORNÝ GARANT
doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
Telefón: 02/57296471, Fax: 02/52497890
E-mail: stanislav.ziaran@stuba.sk

ADRESA SEKRETARIÁTU SEMINÁRA
Viera Slabejová – organizačný garant
SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Telefón: 02/50207627
mobil: 0903562108
e-mail: sstp@stonline.sk
www.sstp.sk

P O Z V Á N K A 

P R I H L Á Š K A na seminár

Šablóna príspevkov na Akustický seminár – Kočovce - slovensky

Šablóna príspevkov na Akustický seminár – Kočovce - anglicky