Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Informujeme vás o úprave vo vzorovom tlačive Titulný list záverečnej práce uverejnenom pre študentov na Verejnom dokumentovom serveri v AIS.

https: //is.stuba.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=125068;on=0
 
Pôvodnú položku "Číslo a názov študijného odboru" sme rozdelili na dve
samostatné položky "Číslo študijného odboru" a "Názov študijného odboru".
Tým dodržíme Vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 233/2011, ktorá predpisuje, že ako číslo
odboru tu má byť uvedené prvé štvorčíslie kódu podľa vyhlášky Štatistického
úradu Slovenskej republiky č. 114/2011 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická
klasifikácia odborov vzdelania a zachováme rovnakú štruktúru týchto údajov
ako je uvedená v Licenčnej zmluve autora ZP.
 
Ako pomôcku pre vyplnenie týchto dvoch nových položiek sme pripravili pre
študentov a vedúcich/školiteľov ZP zoznam študijných programov STU po
fakultách a stupňoch štúdia s uvedením presného čísla a názvu odboru/odborov
prislúchajúcich jeho študijnému programu (do Licenčnej zmluvy sa doťahujú
automaticky v AIS). Tento zoznam je uverejnený na rovnakom mieste na
Dokumentovom serveri ak aj nový vzor Titulného listu (viď. odkaz vyššie).
 
-----------------
Príklad vyplnenie údajov:
 
Študijný program: architektúra a urbanizmus Číslo študijného odboru: 3507
Názov študijného odboru: 5.1.1 architektúra a urbanizmus
 
---------------
 
V budúcnosti plánujeme implementovať tlačivo Titulný list priamo do AIS, aby
sa študentovi vygenerovalo už vyplnené z AIS.
Momentálne ale treba študentov a vedúcich/školiteľov ZP upozorniť na
uvádzanie týchto údajov v titulnom liste ZP.