Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesor a docent:

 

Funkčné miesto profesor:

1 funkčné miesto profesor pre odbor 5.2.16 Mechatronika

3 funkčné miesta profesor pre odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika

2 funkčné miesta profesor pre odbor 5.2.55 Metrológia

1 funkčné miesto profesor pre odbor 5.2.14 Automatizácia

1 funkčné miesto profesor pre odbor 5.2.3 Dopravné stroje a zariadenia

1 funkčné miesto profesor pre odbor 5.2.50 Výrobná technika

2 funkčné miesta profesor pre odbor 5.2.29 Energetika

1 funkčné miesto profesor pre odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

1 funkčné miesto profesor pre odbor 5.2.57 Kvalita produkcie

 

Funkčné miesto docent:

2 funkčné miesta docent pre odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika

1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.16 Mechatronika

2 funkčné miesta docent pre odbor 5.2.55 Metrológia

3 funkčné miesta docent pre odbor 5.2.14 Automatizácia

1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

2 funkčné miesta docent pre odbor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

4 funkčné miesta docent pre odbor 5.2.29 Energetika

2 funkčné miesta docent pre odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

1 funkčné miesto docent pre odbor 9.1.9 Aplikovaná matematika

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto profesora a docenta:

-          vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,

-          akademický titul PhD. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,

-          odborná prax min. 10 rokov,

-          vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore min. 10 rokov,

-          znalosť cudzieho jazyka.

 

 

 Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,

-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov (2008 – 2013).

 

Termín nástupu:  1.9.2013

 

Forma výberového konania:  písomná

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 23.07.2013. Bližšie informácie na tel. č. 572  96 124, alebo 0907 897 176.

Oznam v PDF