Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miest vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor zaradeného na fakulte.

 

1 funkčné miesto profesor  pre odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa v študijnom odbore Aplikovaná mechanika,
- vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore,
- vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom študijnom odbore
- plnenie kritérií platných na funkciu profesor v odbore Aplikovaná mechanika (oblasť výskumu 5 projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodného hospodárstvo),
- odborná prax min. 15 rokov,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka,

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-          vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto v danej oblasti výskumu,
-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto).

 

Termín nástupu: 1.12.2016

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 07.11.2016.

Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.