Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.2) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent zaradeného na fakulte – Ústav energetických strojov a zariadení.

1 funkčné miesto odborný asistent  pre študijný odbor 5.2.6 energetické stroje a zariadenia

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru,
  • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v študijnom odbore energetické stroje a zariadenia,
  • odborná prax min. 4 roky,
  • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
  • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Termín nástupu: 01.03.2018

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:
Strojnícka fakulta STU v Bratislave,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 01.02.2018.

Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.