Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.2) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent zaradeného na fakulte – Ústav jazykov a športu.

1 funkčné miesto odborný asistent pre anglický jazyk
oddelenie jazykov a spoločenských vied

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbore Anglistika-amerikanistika - Slovakistika,
  • odborná pedagogická a prekladateľská prax min. 5 rokov v oblasti strojárenskej terminológie,
  • výhodou je ďalší svetový jazyk (francúzština, španielčina),
  • vítané sú skúsenosti s tvorbou e-learningových kurzov a s prácou na projektoch v zahraničí.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
  • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Termín nástupu: 01.04.2018
Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 27.02.2018. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.