Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent a odborný asistent zaradených na fakulte.

1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.50 Výrobná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,

-          vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore (plnenie kritérií na funkciu docent),

-          odborná prax min. 10 rokov,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,

-          praktické skúsenosti s riešením vedeckých projektov,

-          ovládanie programov MS Office, SolidEdge, AutoCAD, SolidWorks,

-          aktívna znalosť cudzieho jazyka (angličtina, nemčina)

 

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Výrobná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru,

-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály,

-          odborná prax min. 10 rokov,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,

-          skúsenosti s ovládaním a programovaním CNC výrobných strojov a priemyselných robotov, skúsenosti v oblasti ďalšieho vzdelávania zameraného na priemyselnú údržbu

-          ovládanie programov MS Office, AutoCAD, ADAMS,

-          aktívna znalosť cudzieho jazyka (angličtina, nemčina)

 

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Výrobná technika (št. program Výrobná a environmentálna technika)

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru,

-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v študijnom odbore Riadenie a ekonomika podnikov,

-          odborná prax min. 10 rokov,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,

-          praktické skúsenosti s ekonomickou analýzou, kalkuláciami, návrhom projektov,

-          ovládanie programov MS Office, MS Project,

-          aktívna znalosť cudzieho jazyka (angličtina, nemčina)

 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,

-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

-          vyplnená tabuľka plnenia kritérií (v prípade funkčného miesta docent),

-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti.

 

Termín nástupu: 1.1.2016

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 03.12.2015. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.