Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 6, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1 Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolský učiteľ pre Ústav tepelnej energetiky SjF STU:

 

1 miesto odborný asistent pre odbor 5.2.29 energetika pre Ústav tepelnej energetiky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore energetika,

-          vedecká hodnosť PhD. v odbore energetika,

-          odborná prax min.3 roky,

-          znalosť anglického jazyka.

 

 Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          štruktúrovaný životopis,

-          kópia dokladu o VŠ vzdelaní, (kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.),

-          prehľad doterajšej praxe, publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti.

 

Termín nástupu:  1.9.2013

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 21.06.2013 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.

Oznam v PDF