Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest zaradených na fakulte:

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ – docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie Meranie a skúšobníctvo – zaradené na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore metrológia alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • plnenie súčasných a pripravených kritérií pre habilitačné konanie v príslušnom odbore,
 • odborná prax min. 6 rokov,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1120,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.03.2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie Procesná technika – zaradené na Ústave procesného inžinierstva

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v  študijnom odbore Procesná technika,
 • plnenie súčasných a pripravených kritérií pre habilitačné konanie v príslušnom odbore,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • pedagogické skúsenosti – pedagogická prax vo vedení prednášok, seminárov a cvičení z predmetov študijného programu aj v anglickom jazyku, tvorba študijných materiálov,
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác vysokoškolského štúdia,
 • vedeckovýskumné skúsenosti, vedenie a riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov v oblasti procesnej techniky,
 • znalosť softvérov pre simulácie a výpočty zariadení najmä z oblasti návrhu a dimenzovania častí procesných strojov a aparátov a výrobných technológií.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1140,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.03.2021


2 pracovné miesta vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo,
zameranie Strojárske technológie a materiály – zaradené na Ústave technológií a materiálov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II a III. stupňa v  študijnom odbore Strojárske technológie a materiály,
 • plnenie súčasných a pripravených kritérií pre habilitačné konanie v príslušnom odbore,
 • odborná prax min. 15 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • aktívne pedagogické a praktické vedecko-výskumné znalosti v oblasti Náuky o materiáloch a Výrobných technológií.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1200,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.03.2021


2 pracovné miesta vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo
– zaradené na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II a III. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
 • plnenie kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie v príslušnom odbore,
 • odborná prax min. 20 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky na 1 pracovné miesto :

 • pedagogické skúsenosti a prax v odbore strojárske technológie a materiály, výrobná technika (tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení predmetov programu Technológia obrábania, Technológie automatizovaných výrob, Programovanie CNC systémov, Projektovanie a prevádzka výrobných systémov, Strojárska metrológia a iné),
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedecko-výskumné skúsenosti, riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti strojárskych technológií a materiálov, výrobných strojov a systémov, obrábania, konštrukcia špeciálnych strojov a zariadení, rezných nástrojov, výrobných systémov a robotiky,
 • odborné znalosti a zručnosti v oblasti ovládania obrábacích strojov, programovania výrobných strojov,
 • znalosť CAD softvérov (AutoCAD, atď.) a znalosť špecializovaných softvérov a systémov (Tecnomatix, Siemens Sinumerik).

Iné kritériá a požiadavky na 2 pracovné miesto :

 • pedagogické skúsenosti a prax v odbore strojárske technológie a materiály, výrobná technika (tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení predmetov programu Tekutinové systémy, Riadenie výrobných systémov, Programovanie CNC systémov, Výrobné stroje a zariadenia, Nekonvenčné technológie a iné),
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedecko-výskumné skúsenosti, riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti strojárskych technológií a materiálov, výrobných strojov a systémov, obrábania, konštrukcia špeciálnych strojov a zariadení, tekutinových systémov a odpadového hospodárstva,
 • odborné znalosti a zručnosti v oblasti ovládania obrábacích strojov, programovania výrobných strojov,
 • znalosť CAD softvérov (AutoCAD, SolidWorks, atď.) a znalosť špecializovaných softvérov a systémov (FluidSim, Heidenheim).

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1240,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.03.2021

2 pracovné miesta vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo – zaradené na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II a III. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
 • plnenie kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie v príslušnom odbore,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky na 1 pracovné miesto :

 • pedagogické skúsenosti a prax v odbore výrobná technika, strojárske technológie, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení predmetov programu Technológia obrábania, Nástroje a prípravky, Výrobné stroje a zariadenia,
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedecko-výskumné skúsenosti, riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti strojárskych technológií, výrobných strojov, technológie obrábania, konštrukcia špeciálnych strojov a zariadení, rezných nástrojov, environmentálnej techniky, odpadového hospodárstva, reverzného inžinierstva a virtuálnej reality,
 • odborné znalosti a zručnosti v oblasti ovládania obrábacích strojov a rezných nástrojov
 • znalosť CAD softvérov (AutoCAD, SolidWorks, atď.)

Iné kritériá a požiadavky na 2 pracovné miesto :

 • pedagogické skúsenosti a prax v odbore výrobná technika alebo dopravná technika (tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení predmetov programu Úlohy MKP, PLM techniky, CAx systémy,
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedecko-výskumné skúsenosti, riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti výrobnej techniky, environmentálnej techniky, výrobných strojov a systémov, v oblasti CAx a PLM systémov, konštrukcia špeciálnych strojov a zariadení a odpadového hospodárstva,
 • odborné znalosti a zručnosti v oblasti ovládania obrábacích strojov, konštrukčných a technologických celkov aj s použitím inovatívnych metód parametrického modelovania komplikovaných konštrukčných a simulačných úloh a výpočtov,
 • znalosť CAD softvérov (AutoCAD, SolidWorks, CATIATM, Autodesk Invertor, Mathematica, Altair, HyperMesh, ENOVIA SMARTEAM atď.)

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1140,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.03.2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo – zaradené na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • plnenie kritérií pre habilitačné konanie v príslušnom odbore,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky na pracovné miesto :

 • pedagogické skúsenosti a prax v odbore aplikovaná mechanika, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení predmetov študijného programu,
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedecko-výskumné skúsenosti, riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti hluku a kmitania, pevnostné analýzy konštrukcií, technickej diagnostiky, experimentálnych meraní, konštrukcie špeciálnych meracích strojov a zariadení,
 • odborné znalosti a zručnosti v oblasti ovládania obrábacích strojov a rezných nástrojov
 • znalosť softvérov (AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Invertor, Ansys, B&K Pulse, Asper).

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1070,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.03.2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo – zaradené na Ústave dopravnej techniky a konštruovania 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore dopravné stroje a zariadenia,
 • plnenie kritérií pre habilitačné konanie v príslušnom odbore,
 • odborná prax min. 7 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1120,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.03.2021

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Kybernetika – zaradené na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom odbore,
 • plnenie súčasných a pripravených kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie v príslušnom odbore,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore obsahujúca aj výstupy v impatkovaných časopisoch,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1140,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.03.2021

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné docent v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií a tiež pripravených kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto docent).

 

Forma výberového konania:  písomná (osobný pohovor iba v prípade skončenia mimoriadnych opatrení súvisiacich s koronavírusom, prípadne online pohovor)

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, prípadne e-mailom na adresu: veronika.blahova@stuba.sk do 12.02.2021.
Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.