Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 Zákona č.552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho pracoviska:

1 miesto vedúci/vedúca Útvaru rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru a odborná prax min. 3 roky v oblasti plánovania, rozpočtovania a účtovníctva, alebo
  • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa ekonomického smeru a odborná prax min. 5 rokov v oblasti plánovania, rozpočtovania a účtovníctva, alebo
  • úplné stredné vzdelanie s maturitou a odborná prax min. 10 rokov v oblasti plánovania, rozpočtovania a účtovníctva,
  • organizačné a riadiace schopnosti,
  • prax v riadení pracovného tímu.

Ponúkaná mzda (brutto): 1200,00 eur/mesačne

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
  • notársky overené kópie dokladov o vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Termín nástupu: 01.11.2021

Forma výberového konania:  písomná, osobný pohovor, prípadne online pohovor (v prípade opatrení súvisiacich s koronavírusom).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 15.10.2021. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.

V Bratislave dňa 23.09.2021