Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.2) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent zaradených na fakulte.

 

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  5.2.3 dopravné stroje a zariadenia -
študijný program Automobily a mobilné pracovné stroje

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. so zameraním na konštrukciu dopravnej techniky, alebo špeciálnej techniky
-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
-          odborná prax min. 5 rokov,
-          spoluúčasť na výskumných a vývojových projektoch v odbore,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti dopravnej techniky,
-          znalosť softvérov CAD, CATIA, ANSYS, MATLAB, ADAMS,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor  9.1.9 aplikovaná matematika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. so zameraním na matematiku a fyziku,
-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
-          odborná prax min. 5 rokov,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
-          aktívna znalosť a ovládanie práce v dostupných matematiických softvéroch,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Termín nástupu: 1.9.2016
Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 03.05.2016. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.