Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov zaradených na fakulte:

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / Procesná technika – zaradeného na Ústave procesného inžinierstva

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Procesná technika,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Procesná technika,
 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor v študijnom odbore Procesná technika,
 • odborná prax min. 15 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • pedagogické skúsenosti – pedagogická prax min. 15 rokov, vedenie prednášok, seminárov a cvičení z predmetov študijného programu aj v anglickom jazyku, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov,
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác všetkých stupňov vysokoškolského štúdia,
 • vedeckovýskumné skúsenosti, vedenie a riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov v oblasti procesnej techniky,
 • znalosť softvérov ANSYS pre simulácie pevnostných analýz, Ohmtech AS pre výpočet vyhradených tlakových zariadení najmä v oblasti návrhu a dimenzovania častí procesných strojov a aparátov a výrobných technológií.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1400,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.07.2020

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - profesor pre oblasť vzdelávania / študijný odbor Kybernetika / Automatizácia – zaradeného na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania automatizácia podľa §35 ods. 4 zákona č. 269/2018 Z.z. (v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia, alebo v príbuznom odbore, v habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní v zmysle právnych predpisov platných do 31.08.2019)
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1300,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.07.2020


1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania / študijný odbor Kybernetika / Automatizácia
– zaradeného na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky  

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore (v študijnom odbore 5.2.14 automatizácia v habilitačnom konaní a vymenúvacom konaní v zmysle právnych predpisov platných do 31.08.2019)
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1260,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.07.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto profesor alebo docent v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto docent).

Forma výberového konania:  písomná (osobný pohovor iba v prípade skončenia mimoriadnych opatrení súvisiacich s koronavírusom)

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 03.06.2020. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.

V Bratislave dňa 12.05.2020