Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor a docent zaradených na fakulte:

1 funkcia profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Kybernetika / zameranie Automatizácia a informatizácia strojov a procesov – zaradené na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • plnenie kritérií STU na získanie titulu profesor v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • v prípade uchádzača, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu profesora, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • odborná prax min. 20 rokov,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť softvéru Matlab, základných softvérov na publikovanie odborných výstupov

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1470,00 eur/mesačne
Termín nástupu: dohodou


1 funkcia profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / zameranie Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve, Meranie a skúšobníctvo a Metrológia  – zaradené na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • plnenie kritérií STU na získanie titulu profesor v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • uchádzač, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu profesora, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • odborná prax min. 20 rokov,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť základných softvérov na publikovanie odborných výstupov.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1470,00 eur/mesačne
Termín nástupu: dohodou

1 funkcia profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / zameranie Energetické stroje a zariadenia – zaradené na Ústave energetických strojov a zariadení

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • plnenie kritérií STU na získanie titulu profesor v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • v prípade uchádzača, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu profesora, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • odborná prax min. 15 rokov,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • skúsenosti s vedením záverečných prác 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedeckovýskumné skúsenosti, vedenie a riešenie vedeckovýskumných úloh z oblasti tepelných energetických strojov a zariadení.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1400,00 eur/mesačne
Termín nástupu: dohodou


1 funkcia profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo – zaradené na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • plnenie kritérií STU na získanie titulu profesor v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • uchádzač, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu profesor, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • odborná a pedagogická prax min. 20 rokov,
 • pedagogická činnosť spojená s prednášaním predmetov v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore, resp. oblasti výskumu,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky na pracovné miesto :

 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • špecializácia na oblasť výskumu aplikácie elektromagnetických metód pri spracovaní kovových materiálov,
 • preukázateľná úspešnosť pri získavaní vedeckých a výskumných projektov a vedenie výskumných tímov v oblasti strojárskych technológií a materiálov.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1470,00 eur/mesačne
Termín nástupu: dohodou


1 funkcia profesor pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie dopravná technika – zaradené na Ústave dopravnej techniky a konštruovania

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • plnenie kritérií STU na získanie titulu profesor v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • uchádzač, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu profesor, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • odborná prax min. 25 rokov,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore – zameranie na spaľovacie motory a pohonné jednotky,,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť základných softvérov Ricardo, Lotus, praktické skúsenosti s meraním výkonových charakteristík spaľovacích motorov.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1560,00 eur/mesačne
Termín nástupu: dohodou


1 funkcia docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo, zameranie dopravná technika – zaradené na Ústave dopravnej techniky a konštruovania

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • plnenie kritérií STU na získanie titulu docent v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • uchádzač, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu docent, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore – zameranie na spaľovacie motory a pohonné jednotky,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť základných softvérov Ricardo, Lotus, praktické skúsenosti s meraním výkonových charakteristík spaľovacích motorov.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1120,00 eur/mesačne
Termín nástupu: dohodou

1 funkcia docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo / Strojárske technológie a materiály – zaradené na Ústave technológií a materiálov

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • plnenie kritérií STU na získanie titulu docent v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • uchádzač, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu docent, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • vysokoškolské vzdelanie II a III. stupňa v  študijnom odbore Strojárske technológie a materiály,
 • odborná prax min. 25 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • aktívne pedagogické a praktické vedecko-výskumné znalosti v oblasti výrobných technológií a zariadení

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1450,00 eur/mesačne
Termín nástupu: dohodou


1 funkcia docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo – zaradené na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • plnenie kritérií STU na získanie titulu docent v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • uchádzač, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu docent, plnenie kritérií STU v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
 • odborná a pedagogická prax min. 5 rokov v odbore výrobná technika, strojárske technológie,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky na pracovné miesto :

 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • pedagogická činnosť spojená s prednášaním predmetov v rámci študijného programu na ktorý je funkcia viazaná (napr. Technológia obrábania, Nástroje a prípravky, Výrobné stroje a zariadenia),
 • vedecko-výskumné skúsenosti, riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti strojárskych technológií, výrobných strojov, technológie obrábania, konštrukcia špeciálnych strojov a zariadení, rezných nástrojov, environmentálnej techniky, odpadového hospodárstva, reverzného inžinierstva a virtuálnej reality
 • odborné znalosti a zručnosti v oblasti ovládania obrábacích strojov a rezných nástrojov
 • znalosť CAD softvérov (AutoCAD, SolidWorks, atď.).

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1130,00 eur/mesačne
Termín nástupu: dohodou


1 funkcia docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Matematika / Aplikovaná matematika – zaradené na Ústave matematiky a fyziky

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na funkčné miesto:

 • plnenie kritérií STU na získanie titulu docent v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • uchádzač, ktorý aktuálne vykonáva na STU funkciu docent, plnenie kritérií v oblasti výstupov tvorivých činností a ohlasov vyžadovaných na obdobie 5-tich rokov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, na ktorý sa funkcia viaže,
 • vysokoškolské vzdelanie v niektorom odbore matematiky, resp. didaktiky matematiky, kombinácia Matematika – Deskriptívna geometria vítaná,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore, vedecké práce a citácie v databázach Scopus a WOS z odboru,
 • vítaná skúsenosť s výučbou predmetov z oblasti matematiky (Matematika I – III, Algebraické štruktúry, Diferenciálne rovnice, Systémy diferenciálnych rovníc a pod.)
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1260,00 eur/mesačne (plus ďalšie finančné benefity)
Termín nástupu: dohodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto docent v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií a tiež pripravených kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto docent).

Forma výberového konania:  písomná a osobný pohovor (osobný pohovor môže byť uskutočnený aj formou online pohovoru)

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, prípadne e-mailom na adresu: veronika.blahova@stuba.sk do 13.05.2022. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.