Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent zaradených na fakulte.

2 funkčné miesta odborný asistent pre odbor Strojárske technológie a materiály

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:
- skúsenosti s prednášaním a cvičením z predmetov Technológia, Náuka o materiáli, Tepelné spracovanie, Konštrukčné materiály, Vlastnosti a použitie polymérov alebo Teória tvárnenia, Technológia tvárnenia, Výrobná technika, Vybrané technológie, Nástroje pre plasty a prášky

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Telesná výchova

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore športová edukológia (zameranie na aerobik, kondičné posilňovanie, ZTV)
- odborná prax min. 10 rokov,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Matematická analýza
1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesta:

- vysokoškolské vzdelanie II. v niektorom odbore matematiky,
- akademický titul PhD. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- odborná prax min. 10 rokov,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Procesná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,
- odborná prax min. 5 rokov,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov.

Termín nástupu: 1.9.2015

Forma výberového konania: písomná, pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu
Strojnícka fakulta STU v Bratislave,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 25.05.2015.

Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.

Oznam