Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa: 1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre Oddelenie jazykov a spoločenských vied Centra jazykov a športu
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto odborného asistenta:

  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa filologického a pedagogického smeru, aprobácia anglický jazyk (v kombinácii s nemeckým alebo francúzskym jazykom, prípadne históriou)
  • akademický titul PhD. vítaný,
  • odborná prax min. 3 roky.

Osobitné kvalifikačné predpoklady

  • vítaný „native speaker“

 Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
  • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Termín nástupu:  15.01.2015
Forma výberového konania:  písomná, pohovor Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 20.11.2014. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.