Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov pre Ústav dopravnej techniky a konštruovania : 

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre odbor 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,

-          akademický titul PhD. v odbore dopravné stroje a zariadenia,

-          odborné zameranie na prevádzkové merania v oblasti mobilných pracovných strojov,

-          znalosť práce s CATIA, LabView a systémom NI

-          odborná prax min.4 roky,

-          znalosť cudzieho jazyka.

 

1 miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre odbor 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,

-          akademický titul PhD. v odbore dopravné stroje a zariadenia,

-          odborné zameranie na oblasť spaľovacích motorov,

-          znalosť práce s CATIA, LOTUS

-          odborná prax min.3 roky,

-          znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,

-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o bezúhonnosti,

-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti.

Termín nástupu:  1.10.2013

Forma výberového konania:  písomná

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 18.09.2013. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.

Oznam v pdf