Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.2) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent zaradeného na fakulte. 

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor 5.2.51 Výrobné technológie

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a III. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,

-          odborná prax min. 5 rokov,

-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,

-          aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Iné kritériá a požiadavky na funkčné miesto:

-          skúsenosti s prednášaním a cvičením predmetov Technológia I, Stroje a zariadenia pre strojárske technológie (zlievanie), Technológia zlievania, Vybrané technológie (zlievanie), Teória zlievania, Nástroje a prípravky (zlievanie)

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,

-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov.

Termín nástupu: 1.4.2016

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 25.02.2016. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.