Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. a zákonom č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Vedúci/vedúca Útvaru technicko-prevádzkových činností SjF

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-          vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického smeru (stavebné, elektrotechnické strojnícke a pod.),

-          prax v prevádzke technicko-prevádzkových činností a správy budov,

-          organizačné a riadiace schopnosti,

-          znalosť anglického jazyka výhodou.

Iné kritériá a požiadavky:

-          osvedčenie o odbornej spôsobilosti v inžinierskych sieťach výhodou (napr. na výmenníkové stanice a plynové kotolne, prípadne v elektrotechnike a iné.)

-          vodičský preukaz sk. B

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          profesijný životopis a prehľad odbornej praxe,

-          overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov).

 

Termín nástupu:  01.04.2016

Forma výberového konania:  písomná, pohovor

 

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 24.03.2016. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.