Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent zaradených na fakulte.

1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.50 Výrobná technika

1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.14 Automatizácia

1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.49 Procesná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto docent pre odbor 5.2.50 Výrobná technika:

- vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- akademický titul PhD. v odbore Výrobné stroje a zariadenia,
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru v odbore Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu,
- odborná prax min. 7 rokov,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

- pedagogická prax min. 7 rokov, tvorba študijných materiálov, vedenie prednášok, seminárov a cvičení, skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác,
- vedecko-výskumná činnosť (riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh z oblasti výrobných strojov, v oblasti tekutinových systémov a v oblasti environmentálnych technológií),
- znalosť softvérov SolidWorks, Cosmos, FluidSim a ďalších najmä v oblasti návrhu a dimenzovania častí výrobných a environmentálnych strojov,
- technické skúsenosti a znalosti obsluhy obrábacích strojov, hydraulických listov, a pod.

Termín nástupu:  1.5.2015

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto docent pre odbor 5.2.14 Automatizácia:

- vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- akademický titul PhD. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- odborná prax min. 10 rokov,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Termín nástupu:  1.6.2015

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto docent pre odbor 5.2.49 Procesná technika:

- vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- akademický titul PhD. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- odborná prax min. 5 rokov,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore a realizačné výstupy vo forme projektov,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Termín nástupu:  1.7.2015

Forma výberového konania:  písomná, pohovor

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 07.04.2015. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.

 Oznam v PDF