Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.2) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent zaradených na Strojníckej fakulte.

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Strojárske technológie a materiály
zaradeného na Ústave technológií a materiálov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v odbore Strojárske technológie a materiály,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • aktívna znalosť práce s elektrónovým mikroskopom a EDS analyzátorom.

Ponúkaná mzda (brutto): 888,50 eur/mesačne

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Procesná technika
zaradeného na Ústave procesného inžinierstva

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v odbore Procesná technika alebo príbuznom odbore,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.
 • aktívna znalosť špecifických softvérov pre konštruovanie a projektovanie v príslušnom odbore.

Ponúkaná mzda (brutto): 885,00 eur/mesačne

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Aplikovaná mechanika
zaradeného na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v odbore Aplikovaná mechanika,
 • odborná prax min. 12 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • pedagogická príprava vysokoškolských učiteľov podľa štandardov IGIP,
 • aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť a aspoň 10 ročná prax v oblasti metódy konečných prvkov a FEM simulácií uplatňovaná v pedagogickom procese,
 • programovanie v prostredí NI Labview na pokročilej úrovni,
 • schopnosť realizovať experimentálne merania.

Ponúkaná mzda (brutto): 983,00 eur/mesačne

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Energetické stroje a zariadenia
zaradeného na Ústave energetických strojov a zariadení

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. technického smeru
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Energetické stroje a zariadenia alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • skúsenosti s vedením bakalárskych a diplomových prác z oblasti energetických strojov a zariadení.

Ponúkaná mzda (brutto): 885,00 eur/mesačne

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Dopravné stroje a zariadenia
zaradeného na Ústave dopravnej techniky a konštruovania

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v odbore dopravné stroje a zariadenia,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore dopravné stroje a zariadenia so zameraním na spaľovacie motory s pohonom na alternatívne palivá,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Ponúkaná mzda (brutto): 885,00 eur/mesačne

2 funkčné miesta odborný asistent pre odbor Telesná výchova a šport
zaradených na Ústave jazykov a športu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore športová edukológia, športová kinantropológia, alebo v príbuznom študijnom odbore, špecializácia telesná výchova- učiteľský smer, trénerstvo, zameranie veslovanie, futbal,
 • odborná pedagogická prax min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • výhodou sú trénerské skúsenosti vo veslovaní a futbale, skúsenosť s organizovaním a vedením letných a zimných telovýchovných sústredení (splav, lyžiarske kurzy, cykloturistika, turistika), organizovanie športových súťaží pre vysokoškolákov, testovanie telesnej zdatnosti a telesného rozvoja, vedenie vysokoškolskej ligy.

Ponúkaná mzda (brutto): 828,00 eur/mesačne

 

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Cudzojazyčná komunikácia
zaradeného na Ústave jazykov a športu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyka a literatúra
 • odborná pedagogická a prekladateľská prax min. 5 rokov v oblasti strojárskej terminológie, prax v oblasti vyučovania zahraničných študentov (nemecký jazyk cez angličtinu), skúsenosť s e-learningových kurzov a s prácou na projektoch,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore.

Ponúkaná mzda (brutto): 828,00 eur/mesačne

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Výrobná technika
zaradeného na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa technického smeru v odbore výrobná technika,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzích jazykov, anglický jazyk, nemecký jazyk.

Iné kritériá a požiadavky:

 • odborná prax s prípravou, administrovaním a riešením medzinárodných a domácich výskumných projektov
 • odborné skúsenosti v odbore výrobné stroje a zariadenia a odbore technológia obrábania,
 • odborné pedagogické a praktické skúsenosti s konštrukčným návrhom rezných nástrojov, s konštrukčným návrhom prípravkov pre strojársku výrobu,
 • odborné skúsenosti s technológiou 3D skenovania a spracovania skenovaných dát, s 3D dotykovým meracím strojom DEA a ZEISS, s 3D bezdotykovým meraním pomocou trackera, s technológiou virtuálnej a rozšírenej reality
 • aktívna profesionálna práca so softvérom: solidworks, solidcam, geomegic studio, virtualstudio, RV Scan, Pinnacle studio, Corel X4, Microsoft Office

Ponúkaná mzda (brutto): 885,00 eur/mesačne

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interných zamestnancov nie je nutnosťou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Termín nástupu: 01.09.2018

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 23.05.2018. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.