Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesor a docent:

1 funkčné miesto profesor pre odbor 5.2.14 Automatizácia

2 funkčné miesta profesor pre odbor 5.2.7 Strojárske technológie a materiály

2 funkčné miesta docent pre odbor 5.2.29 Energetika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto profesora a docenta:

-          vedecko-pedagogický titul profesor, resp. docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,

-          akademický titul PhD. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,

-          odborná prax min. 10 rokov,

-          vedecko-výskumná a publikačná  činnosť v príslušnom odbore,

-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

 Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,

-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov (2008 – 2013).

Termín nástupu – funkcia profesor:  1.5.2014

Termín nástupu – funkcia docent:  1.9.2014

Forma výberového konania:  písomná, pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 31.03.2014. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.

O Z N A M