Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesor a docent zaradených na fakulte.

1 funkčné miesto profesor pre oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika zaradeného na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 15 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka,
 • pedagogická činnosť v študijnom odbore.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1295,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.04.2019

 

1 funkčné miesto docent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika zaradeného na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 15 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho (svetového) jazyka,
 • pedagogická činnosť v študijnom odbore.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1200,00 eur/mesačne

Termín nástupu: 01.04.2019

1 funkčné miesto profesor pre oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.2.1 strojárstvo
zaradeného na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa (PhD.) v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • odborná a pedagogická prax min. 15 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom alebo odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1295,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.04.2019

1 funkčné miesto docent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.2.1 strojárstvo
zaradeného na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa (PhD.) technického smeru v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • pedagogické skúsenosti a odborná prax min. 20 rokov v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných práce, a pod.
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore, riešenie úloh v oblasti strojárskych technológií a materiálov, výrobných strojov a systémov, obrábania, konštrukcie špeciálnych strojov a zariadení, rezných nástrojov a kvapalín, meradiel a meracích systémov,
 • odborné znalosti a zručnosti v oblasti ovládania obrábacích strojov, metrologických meradiel a zariadení,
 • znalosť CAS softwarov (AutoCAD, SolidWorksTM)
 • aktívna znalosť cudzieho (svetového)

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1200,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 15.03.2019

2 funkčné miesta profesor pre oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.2.7 strojárske technológie a materiály
zaradených na Ústave technológií a materiálov SjF

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore,
 • plnenie v súčasnosti platných kritérií na vymenúvacie konanie,
 • pedagogická činnosť spojená s prednášaním uceleného povinného alebo povinne voliteľného predmetu v rámci študijného programu, na ktorý je funkcia viazaná
 • odborná prax min. 20 rokov,
 • úspešnosť pri získavaní a riešení vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1336,50 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.05.2019

1 funkčné miesto docent pre študijný oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.2.49 procesná technika zaradeného na Ústave procesného inžinierstva

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo príbuznom študijnom odbore,
 • odborná výskumná a pedagogická prax min. 3 roky,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1000,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.05.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto).

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 01.03.2019. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.