Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesor a docent zaradených na fakulte.

1 funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.2.55 metrológia
zaradeného na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • - vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom študijnom odbore,
 • - vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • - odborná prax min. 10 rokov,
 • - vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • - aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika
zaradeného na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • - vedecko-pedagogický titul profesor (resp. docent) v príslušnom študijnom odbore,
 • - vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • - odborná prax min. 10 rokov,
 • - vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • - aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 funkčné miesto profesor pre študijný odbor 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

zaradeného na Ústave dopravnej techniky a konštruovania SjF

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • - vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom študijnom odbore,
 • - vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • - odborná prax min. 10 rokov,
 • - vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • - aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika
zaradeného na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • - vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore,
 • - vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • - odborná prax min. 10 rokov,
 • - vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • - aktívna znalosť cudzieho jazyka.

1 funkčné miesto docent pre študijný odbor 5.2.7 strojárske technológie a materiály
zaradeného na Ústave technológií a materiálov SjF

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • - vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore,
 • - vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • - odborná prax min. 10 rokov,
 • - vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • - aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • - štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • - kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • - čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • - vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto v danej oblasti výskumu,
 • - prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto).

 

Termín nástupu: 01.03.2018

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 15.02.2018. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.