Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.2) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent zaradených na Strojníckej fakulte.

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor Dopravné stroje a zariadenia
zaradeného na Ústave dopravnej techniky a konštruovania

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v odbore dopravné stroje a zariadenia,
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore dopravné stroje a zariadenia so zameraním na mobilné pracovné stroje,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • Skúsenosti z prevádzkových meraní v oblasti mobilných pracovných strojov, znalosť softvérov CAD, CATIA

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 951,50 eur/mesačne

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interných zamestnancov nie je nutnosťou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Termín nástupu: 01.09.2018

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 02.07.2018. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.