Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta zaradeného na fakulte:

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - odborný asistent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo – študijný program Energetické stroje a zariadenia zaradeného na Ústave energetických strojov a zariadení

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore energetika,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore energetické stroje a zariadenia,
 • odborná prax min. 3 roky,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady).

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1050,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.05.2020

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 09.03.2020. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.