Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre anglický jazyk

(Oddelenie jazykov a spoločenských vied Centra jazykov a športu)

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto odborného asistenta:

-          vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa filologického a pedagogického smeru, aprobácia anglický jazyk (v kombinácii s nemeckým, slovenským alebo ruským jazykom)

-          vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (titul PhD.). vítané,

-          odborná prax min. 3 roky.

Osobitné kvalifikačné predpoklady

-          vítaný „native speaker“

 Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,

-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

 

Termín nástupu:  01.09.2015

Forma výberového konania:  písomná, pohovor

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu

Strojnícka fakulta STU v Bratislave,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 01.06.2015. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.

Oznam pdf