Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent zaradeného na fakulte.

1 funkčné miesto docent pre oblasť vzdelávania – študijný odbor 5.2.14 Automatizácia zaradeného na Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore,
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť svetového jazyka,

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1084,50 eur/mesačne

Termín nástupu: 01.05.2019

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto).

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 08.04.2019. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.

V Bratislave dňa 18.03.2019