Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.2) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent zaradeného na fakulte:  

1 funkčné miesto odborný asistent pre odbor 5.2.50  Výrobná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru,
-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.) v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály,
-          odborná prax min. 10 rokov,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka (angličtina, nemčina)

Iné kritériá a požiadavky:

-          skúsenosti s ovládaním a programovaním CNC výrobných strojov a priemyselných robotov, skúsenosti v oblasti ďalšieho vzdelávania zameraného na priemyselnú údržbu

-          ovládanie programov MS Office, AutoCAD, ADAMS,

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-          vyplnená tabuľka plnenia kritérií (v prípade funkčného miesta docent),
-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti.

Termín nástupu: 1.1.2017

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 16.12.2016. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.