Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent zaradeného na fakulte.

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor 5.2.50 Výrobná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- vysokoškolské vzdelanie technického smeru v odbore aplikovaná mechanika

- vedecko-pedagogická hodnosť PhD. v odbore aplikovaná mechanika

- pedagogické skúsenosti (pedagogická prax min.5 rokov v odbore výrobná technika alebo aplikovaná mechanika tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení predmetov študijného programu – Úlohy MKP, PLM techniky, CAx systémy, a iné..)

- skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia

- vedeckovýskumné skúsenosti (riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti výrobných strojov, v oblasti aplikovanej mechaniky, a PLM systémov)

- odborné znalosti a zručnosti v oblasti Metódy konečných prvkov, znalosti analytických a experimentálnych metód dynamických vlastností mechanických sústav

- odborná prax min. 6 rokov - aktívna znalosť anglického jazyka - vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore - znalosť CAD softwarov (SolidWorksTM, CatiaTM, a iné..), Matlab, ANSYS, Altair HyperMesh, Catia V5-V6, Enovia V6, Smart Team

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,

- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Termín nástupu: 1.10.2017

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave,
Útvar personálnych a sociálnych činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

do 11.08.2017.

Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.