Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent zaradeného na fakulte.

1 funkčné miesto docent  pre odbor 2302 (5.2.3) Dopravné stroje a zariadenia

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

- vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore,

- vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore Dopravné stroje a zariadenia, a plnenie kritérií na funkciu docent,

- odborná prax min. 20 rokov,

- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,

- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Iné kritériá a požiadavky

-  odborné znalosti z oblasti mechatroniky a e-mobility,

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,

- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

- vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto v danej oblasti výskumu,

- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto).

Termín nástupu: 1.8.2017

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave,
Útvar personálnych a sociálnych činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

do 15.06.2017.

Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.