Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich ústavov a vedúcich fakultných pracovísk:

 

Vedúci ústavu:

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Ústav chemických a hydraulických strojov a zariadení

Ústav technológií a materiálov

Ústav tepelnej energetiky

Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Ústav matematiky a fyziky

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkciu vedúceho ústavu:

  • vedecko-pedagogický titul profesor/docent v príslušnom alebo príbuznom odbore,
  • odborná prax min. 5 rokov,
  • organizačné schopnosti,
  • prax v riadení pracovného tímu,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

Vedúci fakultných pracovísk:

Centrum inovácií

Centrum jazykov a športu

 Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkciu vedúceho pracoviska:

- minimálne vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore,

- odborná prax min. 5 rokov,

- organizačné schopnosti,

- prax v riadení pracovného tímu,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,

- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

- koncepcia (vízia) rozvoja ústavu/pracoviska,

- návrh organizačnej štruktúry pracoviska.

Termín nástupu: 1.9.2015

Forma výberového konania:  písomná, pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 12.06.2015. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.