Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 Zákona č.552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich ústavov:

ústavy:

vedúci/vedúca Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky

vedúci/vedúca Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

vedúci/vedúca Ústavu dopravnej techniky a konštruovania

vedúci/vedúca Ústavu procesného inžinierstva

vedúci/vedúca Ústavu technológií a materiálov

vedúci/vedúca Ústavu energetických strojov a zariadení

vedúci/vedúca Ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

vedúci/vedúca Ústavu matematiky a fyziky

vedúci/vedúca Ústavu jazykov a športu

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkciu vedúceho ústavu:

-          vedecko-pedagogický titul profesor/docent alebo vysokoškolské vzdelanie III. stupňa  v príslušnom alebo príbuznom odbore,
-          odborná prax min. 5 rokov,
-          organizačné schopnosti,
-          prax v riadení pracovného tímu,
-          aktívna znalosť anglického jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-          štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-          koncepcia (vízia) rozvoja ústavu,
-          návrh organizačnej štruktúry pracoviska.

Termín nástupu: 15.7.2017

Forma výberového konania:  písomná, pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 22.06.2017. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.