Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom Námestie slobody 17, Bratislava v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledovných funkcií vedúcich zamestnancov pre ústavy a pracoviská SjF:

Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Ústav procesného a fluidného inžinierstva
Ústav technológií a materiálov
Ústav tepelnej energetiky
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Ústav matematiky a fyzikyCelofakultné pracoviská:

Výpočtové a informačné stredisko
Centrum inováciíOddelenie dekanátu:

Centrum jazykov a športu


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie, vedecko-pedagogická hodnosť PhD., - len pre vedúcich ústavov, vedúci celofakultných pracovísk a oddelenia dekanátu len vysokoškolské vzdelanie, prax v riadení pracovného tímu, aktívna znalosť svetových jazykov

Termín nástupu: 1.9.2011
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogickej hodnosti PhD.,
- prehľad doterajšej praxe,
- koncepcia rozvoja ústavu, resp. pracoviska.

V prípade interných zamestnancov k prihláške stačí pripojiť zoznam publikačnej a výskumnej činnosti a aktuálny profesijný životopis.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do troch týždňov od uverejnenia inzerátu (do 11.6.2011) alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.