Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie:
Funkčného miesta profesora pre študijný odbor 5.1.7 Aplikovaná mechanika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- profesor v odbore Aplikovaná mechanika,
- prax v odbore,
- znalosť cudzích jazykov,
- publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch

Prihlášku do výberového konania spolu s profesným životopisom a dokladmi o vzdelaní zasielajte na SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činností, Nám.slobody 17 do 21 dní od uverejnenia oznamu o výberovom konaní alebo na mailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk alebo veronika.blahova@stuba.sk.