Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesor a docent zaradených na Strojníckej fakulte STU v Bratislave:

1 funkčné miesto profesor pre odbor 5.2.29 Energetika
1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.50 Výrobná technika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto profesor:

-          vedecko-pedagogický titul profesor/docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
-          akademický titul PhD. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
-          odborná prax min. 10 rokov,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto docent:

-          vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
-          akademický titul PhD. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
-          odborná prax min. 10 rokov,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
-          skúsenosti s prípravou medzinárodných výskumných projektov,
-          skúsenosti s riadením v oblasti aplikovaného výskumu,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka. 

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-          vyplnená tabuľka plnenia kritérií,
-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov.

Termín nástupu: 1.9.2015

Forma výberového konania:  písomná, pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu
Strojnícka fakulta STU v Bratislave,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 03.08.2015. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.