Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.2) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent zaradených na fakulte.

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa technického smeru v odbore aplikovaná mechanika,
-          odborná prax min. 5 rokov,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore aplikovaná mechanika,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka,

Iné kritériá a požiadavky

-          práca v software Matlab, Simscape, ANSYS, Wolfram Mathematica,
-          pedagogická prax v oblasti aplikovaná mechanika a mechatronika na úrovni potrebnej pre bakalárske a inžinierske štúdium v slovenskom a anglickom jazyku,

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor 4.1.1 fyzika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa v niektorom odbore fyziky,
-          odborná prax min. 5 rokov,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka,

Iné kritériá a požiadavky

-          aktívna znalosť a ovládanie práce v dostupných softvéroch,

1 funkčné miesto odborný asistent  pre odbor telesná výchova

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

-          vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore, špecializácia volejbal,
-          vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore športová kinantropológia
-          odborná prax min. 10 rokov,
-          vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore – grantové úlohy,
-          aktívna znalosť cudzieho jazyka,

Iné kritériá a požiadavky

-          skúsenosti s organizovaním zimných a letných telovýchovných sústredení a organizovaním športových súťaží,

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií.

Termín nástupu: 1.9.2017

Forma výberového konania:  písomná a pohovor

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 03.07.2017. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.