Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent zaradených na fakulte.

1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.14 Automatizácia
1 funkčné miesto docent pre odbor 5.2.16 Mechatronika

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto docenta:

- vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- akademický titul PhD. v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
- odborná prax min. 5 rokov,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
- kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov.

Termín nástupu: 1.7.2015
Forma výberového konania: písomná, pohovor


Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu
Strojnícka fakulta STU v Bratislave,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 25.05.2015.

Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.

Oznam