Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

1 funkčné miesto vysokoškolský učiteľ – odborný asistent pre Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto docenta:

-          vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Aplikovaná mechanika

-          akademický titul PhD.,

-          odborná prax min. 3 roky,

-          vedecko-výskumná a publikačná  činnosť v príslušnom odbore,

-          znalosť softvérov COSMOS, ANSYS a ďalších najmä v oblasti PLM,

-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

 

 Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,

-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti za posledných 5 rokov.

Termín nástupu:  1.10.2014

Forma výberového konania:  písomná

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 16.09.2014. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.