Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Untitled Document

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom na Námestí slobody 17, Bratislava, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest:

1 odborný asistent pre energetiku – Ústav tepelnej energetiky:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 1. vysokoškolské vzdelanie technického smeru v odbore Energetika,
 2. akademický titul PhD. v odbore Energetika,
 3. odborná prax min. 8 rokov,
 4. aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 1. skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác, vedeckovýskumné skúsenosti z oblasti energetiky,

1 odborný asistent pre automobily, lode a spaľovacie motory – Ústav dopravnej techniky a konštruovania:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 1. vysokoškolské vzdelanie strojárskeho konštrukčného zamerania,
 2. akademický titul PhD. v odbore Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá, alebo v odbore dopravné stroje a zariadenia,
 3. odborná prax min. 8 rokov,
 4. aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 1. skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác, znalosť programov MATLAB, MSC.ADAMS,

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis,
 2. kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD. a titulu docent,
 3. prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 31.5.2011 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.