Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle Volebného poriadku pre voľby kandidátov na delegátov v ŠRVŠ za STU na funkčné obdobie 2016 – 2018 sa voľby uskutočnia na SjF STU podľa nasledovného harmonogramu:

1. Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ predsedom AS SjF STU dňa 03.11.2016.
2. Zverejnenie harmonogramu volieb a pokynov, na ich realizáciu, predsedom volebnej komisie na nástenke vo vestibule budovy SjF STU a facebooku fakulty dňa 04.11.2016.
3. Podávanie návrhov kandidátov predsedovi volebnej komisie (odovzdávanie kandidátskej listiny a podpísanie prezenčnej listiny) je možné v období od zverejnenia harmonogramu volieb, 04.11.2016 do 11.11.2016, 12:00 hod. Predsedu volebnej komisie je možné kontaktovať na martin.sivy@stuba.sk alebo v miestnosti č. 333 v budove SjF STU.
4. Zverejnenie zoznamu kandidátov bude na nástenke vo vestibule budovy SjF STU, a na facebooku fakulty dňa 11.11.2016 po 12:30. Zoznam kandidátov a ich kandidátky budú zverejnené aj počas konania volieb v mieste konania volieb.
5. Konanie volieb dňa 21.11.2016 v čase od 09:00 do 13:00 a dňa 22.11.2016 v čase od 09:00 do 12:00 v miestnosti 004, pri študijnom oddelení, v budove SjF STU, na Námestí slobody 17 v Bratislave.
6. Zverejnenie výsledkov volieb bude 22.11.2016 na nástenke ŠČ AS SjF STU v budove SjF STU a na facebooku fakulty.
7. Spôsob volieb: papierovou prezenčnou tajnou formou.
8. Platný spôsob označenia volebného lístka určí volebná komisia a zverejní ho v deň konania volieb na mieste volieb.
9. Zloženie volebnej komisie:
Ing. Martin Sivý – predseda
Bc. Markus Melicher
Bc. Michal Chlebo

Prílohy: 

1. Volebný poriadok pre voľby delegátov STU v ŠRVŠ pre funkčné obdobie 2016 – 2018 (Volebný obvod SjF STU)

2. Harmonogram volieb pre voľby delegátov STU v ŠRVŠ pre funkčné obdobie 2016 – 2018

3. Záväzná kandidátna listina