Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Vás pozýva na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou
TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA UNIVERZITÁCH
27. – 28.11. 2008
Bratislava – Slovenská republika

CIEĽ KONFERENCIE
Cieľom konferencie je vytvoriť prostredie pre prezentáciu výsledkov edukačnej, vedeckovýskumnej činnosti katedier, ústavov telesnej a športovej výchovy na univerzitách doma a v zahraničí.

VEDECKÝ VÝBOR:
doc. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD. - dekan Strojníckej fakulty STU, Bratislava
doc.PhDr.Vladimír KORČEK, PhD. - predseda
prof.PhDr. Július KASA, PhD. - prezident SA Sport Kinetics, FTVŠ Bratislava
doc. Erika ZEMKOVÁ,PhD. – FTVŠ UK
doc. PhDr. Ján KOŠTIAL, PhD. - FTVŠ UK Bratislava
Mgr. Martin ZVONAŘ, PhD. – FSS MU Brno
Mgr. Alena CEPKOVÁ, PhD. - KTV SjF STU Bratislava

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:
Mgr. Alena CEPKOVÁ, PhD. - predseda
Mgr.Otto HONZ
PaedDr. Jozef ŽIDEK
Mgr.Jan ŽIŠKA
Mgr.Marian UVAČEK
Viera KONÍKOVÁ

ADRESA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU
Mgr. Alena CEPKOVÁ, PhD.
Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava
Informácie:
telefón: 02/529 64 494
e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

OFICIÁLNY JAZYK KONFERENCIE: slovenčina, čeština, angličtina

MIESTO KONANIA: Strojnícka fakulta STU Bratislava

FORMA PREZENTÁCIE: referáty, postery

PRIHLÁŠKY A PRÍSPEVKY: Prihlášky a príspevky v on-line podobe zasielajte na: alena.cepkova@stuba.sk
Termín zaslania prihlášky a príspevku: do 31.10.2008
Všetky príspevky budú recenzované.
Maximálna dĺžka prezentácie príspevku je 10 minút, diskusia 5 minút.

VLOŽNÉ
Konferenčný poplatok: 700,-Sk s DPH
Konferenčný poplatok zahŕňa zborník na CD, obed, občerstvenie v priebehu konferencie, administratívne a organizačné výdaje.
Zborník na CD obdržíte pri prezentácii. Platbu môžete uhradiť prevodom, alebo v hotovosti v deň konferencie. Pri platbe prevodom Vás žiadame pri prezentácii o predloženie dokladu o zaplatení prevodom.
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 7000085579/8180
Variabilný symbol: 7107
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK 3381800000007000085579
Správa pre príjemcu: uviesť meno účastníka konferencie  

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE
Platí sa v hotovosti na mieste.
Ubytovanie je zabezpečené na ŠD J. Hronca cena 1-lôžkovej izby: 330,-Sk na noc/ osobu 2-lôžkovej izby: 280,-Sk na noc/ osobu
Stravovanie bufet SjF: obed 90Sk,-

Prihláška a ostatné informácie v tomto súbore