Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Smernica dekana

č. 3/2017

zo dňa 21. 06. 2017

ktorým sa upravuje  pracovný čas zamestnancov

Na zabezpečenie opatrení súvisiacich s ochranou zdravia zamestnancov pred záťažou teplom pri práci s vyhláškou MZ SR č. 547/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci ustanovujem:

Čl.1

1/ Na pracoviskách, na ktorých nie je možné zabezpečiť dodržiavanie prípustných mikroklimatických podmienok podľa osobitného predpisu*, ktorých teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahne hodnotu vyššiu ako 30°C, sa upravuje pracovný čas od 6.00 do 13.00 hod., pracovníci CI majú povolený pracovný čas od 5.30 do 12.30 hod.

2/ Neprítomnosť zamestnanca na pracovisku sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnávateľa §142 ods. 1. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.

3/ Na pracoviskách, na ktorých charakter vykonávanej práce nedovoľuje úpravu pracovného času podľa odseku 1 tejto smernice, vedúci zamestnanci určia častejšie prestávky na oddych, prípadne upravia denný rozvrh pracovného času.

4/ V dňoch podľa odseku 1 tejto smernice sa neuplatňuje pružná pracovná doba.

Čl.2

Vedúci zamestnanci zabezpečia, aby opatrením podľa čl.1 nebolo narušené plnenie a kontrola pracovných úloh.

Čl.3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 21.06. 2017.

*§37 odst. (2) písm. c/ zákona 355/2007 Z.z. o podpore rozvoji a ochrane verejného zdravia, vyhl. MZ SR č. 547/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci