Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 10. septembra 2021 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie absolventov Strojníckej fakulty SVŠT, so špecializáciou: Prístrojová, regulačná a automatizačná technika (PRAT). Stretli sa na pôde fakulty po 50 rokoch od promócie, ktorú absolvovali v roku 1971.

Za prítomnosti prodekanov prof. Ing. Stanislava Ďuriša, PhD. a doc. Ing. Juraja Beniaka, PhD. im boli slávnostne odovzdané repromočné pamätné diplomy.

Naši bývalí absolventi si spoločne zaspomínali na študentské časy. Taktiež si vypočuli prezentáciu o našej fakulte a ich "domovskom" ústave, ktorý bol časom premenovaný na Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky. Z ÚAMAI boli na repromócii prítomní doc. Ing. Martin Halaj, PhD. a Ing. Martin Juhás, PhD.

Na záver ich čakala prehliadka fakulty a nášho moderného laboratória generatívneho konštruovania "GEKON", kde im doktorandi Strojníckej fakulty porozprávali o 3D tlači a možnostiach aditívnej výroby.

Po oficiálnom programe na fakulte sa skupinka repromovaných absolventov presunula na slávnostný obed.