Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Strojnícka fakulta STU uskutočňuje v akademickom roku 2008/2009 prijímacie konanie na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:

  • aplikovaná mechanika
  • automatizácia a riadenie strojov a procesov
  • dopravná technika
  • kvalita produkcie
  • mechatronika
  • metrológia
  • tepelné a hydraulické stroje a zariadenia

v  externej forme v akreditovanom študijnom programe:

  • strojárske technológie a materiály

Uchádzači o doktorandské štúdium sa môžu prihlásiť na dennú i externú formu štúdia
podaním/doručením vyplneného formulára prihlášky (http://www.sjf.stuba.sk)

a potrebných príloh na adresu:

Strojnícka fakulta STU
Útvar pedagogických činností
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava 1

do 20. júna 2008

Informácie: tel.: 02 5729 6255, školitelia

e-mail: lubomira.kollarova@stuba.sk    frantisek.urban@stuba.sk

Internet: http://www.sjf.stuba.sk

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Ing., Mgr.). Prihlasuje sa na tému uvedenú v zozname tém dizertačných prác pre akademický rok 2008/2009. Bližšie informácie o konkrétnej téme dizertačnej práce môže poskytnúť školiteľ na danom pracovisku. S témou dizertačnej práce sú viazané tematické okruhy zamerania prijímacej skúšky.