Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Záznam z relácie Správy RTVS

link na video: Firmy žiadajú prepojenie štúdia s praxou.... nový študijný program

Spoločné stanovisko z  Konferencie k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu na Slovensku:

Účastníci Konferencie k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu na Slovensku konanej v dňa  09.októbra 2018 v hoteli Saffron v Bratislave sa na základe výsledkov konferencie, spoločných diskusií k výmene medzinárodných skúseností z transformácie vysokoškolského odborného vzdelávania v zahraničí a zavádzania profesijne orientovaného VŠ štúdia na Slovensku, ako aj skúseností prezentovaných vystupujúcimi odborníkmi sa uzniesli na nasledujúcich záveroch:

  1. Pokračovať spoločne - partneri z VŠ prostredia a z prostredia priemyslu - na užšom prepojení VŠ štúdia s praxou formou širšieho zavedenia profesijne orientovaného bakalárskeho štúdia.
  2. Urýchlene zo strany MŠVVaŠ SR vypísať dopytové projekty na podporu vypracovania a zavedenia profesijne orientovaných bakalárskych programov, ktorých súčasťou bude i možnosť využitia finančných prostriedkov projektu pre propagáciu takýchto študijných programov.
  3. Zabezpečiť zo strany štátu zvýšenie motivácie škôl pre vstup a zotrvanie v systéme profesijne  orientovaného bakalárskeho štúdia. Financovanie VŠ vzdelávania nastaviť tak, aby motivovalo VŠ vo väčšej miere rozvíjať ucelené bakalárske štúdium.
  4. Podporiť finančnou motiváciou vysoké školy a štipendiami študentov, ktorí sa rozhodli vzdelávať v študijných programoch, pripravujúcich absolventov v nedostatkových profesiách na trhu práce.
  5. Zo strany MŠVVaŠ SR a MF SR legislatívne riešiť „Podnikové štipendium“ počas celej dĺžky štúdia v akreditovaných profesijne orientovaných bakalárskych študijných programoch

Zároveň účastníci konferencie žiadajú MŠVVaŠ o zapracovanie záverov z konferencie do pripravovaných projektov podporujúcich budovanie profesijne orientovaného VŠ štúdia na Slovensku. 

Účastníci Konferencie k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu na Slovensku