Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení kolegovia, milí študenti

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za účelom obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19 stanovil dodatkom príkazu z 26. novembra 2020 pravidlá organizácie skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2020/2021. 

Po článku 50a, bod 1 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rektor rozhodol, že skúšky budú počas celého skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehať dištančne.

V zmysle uvedeného a súlade s § 5 zákona 128 / 2006 Z.z.

  • dňom 14.12.2020 zakazujem študentom vstup na fakultu za účelom vykonania predtermínu skúšok, skúšok alebo klasifikovaných zápočtov prezenčnou metódou,
  • nariaďujem garantom jednotlivých predmetov, prednášajúcim a cvičiacim, aby vypísali dostatočný počet termínov pre vykonanie on line skúšok, prípadne klasifikovaných zápočtov v termínoch od januára do 13. februára 2021,
  • prikazujem garantom jednotlivých predmetov zimného semestra, aby zabezpečili pre všetkých študentov v rámci jednotlivých predmetov rovnaké podmienky, rovnaký systém realizácie a klasifikácie skúšok počas skúškových období zimného a letného semestra akademického roka 2020/2021,
  • odporúčam využiť na dištančné skúšanie dostupné platformy ako AIS, LMS Moodle, Google GSuite, MS Teams, Webex.

Nedodržanie uvedenných nariadení sa bude v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, považovať za porušenie pracovnej disciplíny. 

Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave