Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vedenie Strojníckej fakulty STU v Bratislave si Vás dovoľuje pozvať na: "Pracovné stretnutie pedagógov so záujmom o nové zmeny noriem v strojárskej technickej dokumentácii."

Cieľom stretnutia je zosúladenie aktuálnych pravidiel a noriem pri vytváraní a čítaní technickej dokumentácie pri výuke.

Stretnutie sa uskutoční dňa 7. 9. 2017 od 9 do 13 hodiny v budove Strojníckej fakulty STU, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava, miestnosť S4. Účasť na stretnutí je bezplatná, bez prihlásenia a účastník si prinesie len papier a písacie potreby. Počet účastníkov z jednotlivých pracovísk nie je obmedzený.

Navrhovaný obsah stretnutia:

1. Súčasný stav technickej normalizácie u nás

2. Náležitosti technického výkresu - formát, titulný blok, mierky, čiary...

3. Zobrazovanie – zásady, pohľady, rezy, prierezy...

4. Kótovanie – dôraz na funkčné kótovanie, hrany presne neurčených tvarov,...

5. Drsnosť – parametre profilu, označovanie...

6. Tolerovanie rozmerov – dôsledky zmien v norme STN EN ISO 286-1, všeobecné tolerancie...

7. Geometrické tolerovanie – je to v súčasnosti veľmi potrebná problematika a mala by tvoriť podstatnú časť stretnutia.

Obsah môže byť upravený podľa záujmu i o ďalšie témy napr. závity, zvary... V závere vystúpi zástupca CAD firmy. Stretnutie vedie a organizuje doc. Ing. Jozef Antala, PhD., pedagóg pôsobiaci v predmete Základy strojného inžinierstva v 1.ročníku na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Kontakt: jozef.antala@stuba.sk