Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy, prostredníctvom ktorej sa snaží zvýšiť povedomie o technickej normalizácií na Slovensku.
 
Poslaním súťaže je umožniť autorom získavať a šíriť nové poznatky v oblasti technickej normalizácie na Slovensku, a tým podporiť ich ďalšie profesijné smerovanie.

Cieľom súťaže je oceniť najlepších autorov bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce obhájené v akademickom roku 2014/2015 a 2015/2016, a tým upozorniť na prácu absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť technickej normalizácie, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE 
Súťaží sa v dvoch kategóriách:
  • najlepšia bakalárska/diplomová práca (autorstvo – absolvent 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia)
  • najlepšia dizertačná práca (autorstvo – absolvent doktorandského štúdia)
 PODMIENKY SÚŤAŽE
  • Do súťaže môžu byť zaradené v rámci jednotlivých kategórií práce týkajúce sa všetkých oblastí spoločnosti, ktoré sa v akejkoľvek podobe zaoberajú problematikou technickej normalizácie a používania noriem.
  • Do súťaže môžu byť prihlásené bakalárske/diplomové/dizertačné práce registrované v Centrálnom registri záverečných prác obhájené v akademickom roku 2014/2015 alebo 2015/2016.
  • Do súťaže môžu byť zaradené vybrané bakalárske/diplomové/dizertačné práce zaslané vyhlasovateľovi súťaže autorom bakalárskej/diplomovej práce, vedúcim bakalárskej/diplomovej práce, autorom dizertačnej práce alebo jeho školiteľom.
  • Prihlásená práca musí byť napísaná v slovenskom jazyku.
  • Prihlášku je potrebné zaslať spolu s bakalárskou/diplomovou/dizertačnou prácou (poprípade s posudkami vedúceho práce a oponentov).
  • Konečný termín pre doručenie prihlášky do súťaže v oboch kategóriách je stanovený do 31. 08. 2016.
Hodnotenie práce budú vykonávať členovia hodnotiteľskej komisie zloženej zo zamestnancov ÚNMS SR. Hodnotiteľská komisia bude hodnotiť nadväznosť práce na technické normy, vedecký, praktický a spoločenský prínos práce pre oblasť technickej normalizácie, odbornú kvalitu práce a využiteľnosť práce pre prax v danej oblasti.

Víťazi súťaže budú ocenení získaním možnosti sprístupnenia jednej triedy noriem podľa vlastného výberu prostredníctvom služby STN-online a uverejnením honorovaného odborného článku v odbornom časopise Metrológia a skúšobníctvo resp. v časopise Kvalita.

Výsledky súťaže budú uverejnené aj na internetovej stránke úradu. Ocenenia víťazom súťaže budú odovzdávané počas seminára konaného pri príležitosti Svetového dňa normalizácie. 

PRIHLÁSENIE SA DO SÚŤAŽE

Ak spĺňate všetky podmienky súťaže, pošlite nám vyplnenú prihlášku spolu s elektronickou verziou práce emailom na lukas.fiala@normoff.gov.sk resp. martina.piklova@normoff.gov.sk

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte Ing. Martinu Piklovú e-mailom na martina.piklova@normoff.gov.sk, prípadne telefonicky na čísle 02/57 485 121

Prihlášku do súťaže „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“ nájdte tu (RTF, 1,0 MB).