Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

RNDr. Zuzany Ďurišovej 

v študijnom programe: Metrológia

študijný odbor:             5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa 18.6.2015 o 8:00 hod. na Strojníckej fakulte STU  v Bratislave, Mýtna 36, Bratislava, miestnosť ML6 

Názov DP: „Využitie matematických modelov pri validácii RM s matricou vzduch v aplikácii na rozšírenie NE zloženia zmesí plynov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.. – FAI UTB Zlín
Ing. Stanislav Musil, CSc. – SNAS, Dukelská 47, 90001 Modra

Školiteľ:
prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc. – SjF STU Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.