Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jána Zápotočného

v študijnom programe: Časti a mechanizmy strojov

študijný odbor:             5.2.5 Časti a mechanizmy strojov

sa uskutoční dňa  8. júla 2014 o 11:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. slobody 17, 831 02 Bratislava, miestnosť č. 004.

Názov DP:        „Určenie kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík deponovaných povlakov v systéme “povlak-bok zuba” z tribologického hľadiska“                            

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. – Katedra konštruovania strojov, Technická fakulta SPU v Nitre
doc. Ing. Marián Kučera, PhD. – Katedra lesnej a mobilnej techniky, FEVT TU v Zvolene

Školiteľ:  
prof. Ing. Miroslav Bošanský, PhD., ÚDTK, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.